IenW duurzaamheidsverslag: Samenhang in duurzaamheid

17-05-2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een grote duurzaamheidsambitie: we willen in 2030 klimaatneutraal zijn en circulair werken.

Jaarlijks publiceert IenW haar duurzaamheidsverslag waarin we beschrijven hoe het vordert met de verduurzaming van onze eigen organisatie en uitvoering. 17 mei is de achtste editie verschenen.

Het duurzaamheidsverslag is hier te vinden: www.ienwduurzaamheidsverslag.nl/2022

Secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Jan Hendrik Dronkers: “De kennis, de ideeën hebben we. De innovatiekracht van onze ingenieurs en ontwerpers is groot. We moeten alleen niet te kleinzerig zijn. Bij groot worden horen groeipijnen. Bij overschakelen van een lineaire naar een circulaire en duurzame manier van leven hoort transitiepijn. Met de blik vooruit is dat goed te dragen. Want we doen het uit zorg voor onze eigen leefomgeving en die van de generaties na ons.”

Dit jaar zien we als rode draad de samenhang in duurzaamheid: zowel de oplossingen als de problemen rondom duurzaamheidsthema’s werken in elkaar door. Ook zijn er andere thema’s, zoals grondstoffenschaarste, die onze duurzaamheidsambities tot een uitdaging maken. Goede oplossingen bestaan uit een gebalanceerde afweging tussen verschillende thema’s. Bijvoorbeeld, hoe verenig je de wens tot meer huizen en groei van mobiliteit met de kaders voor een gezonde leefomgeving? Maar onze inspanningen beïnvloeden elkaar ook positief. Zo hergebruiken we steeds meer onderdelen van kunstwerken zoals viaducten en besparen daarmee grondstoffen en verminderen we de CO2-uitstoot.

Eigen bedrijfsvoering

Het belangrijkste resultaat is dat de CO2-uitstoot van onze organisatie in 2022 met 5% is afgenomen ten opzichte van 2021. Daarmee is onze CO2-uitstoot sinds 2009 met 49% gedaald. Het ministerie van IenW werkt op verschillende fronten aan verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. Kernonderdeel van onze bedrijfsvoering is het reduceren van ons energieverbruik en de CO₂ -impact daarvan. Dit doen we met behulp van de CO2 Prestatieladder. De energie die we verbruiken willen we zo veel mogelijk duurzaam opwekken. Verder streven we naar een circulaire werkplek in 2030, waar afval nagenoeg niet meer bestaat.

De totale CO₂-uitstoot van de bedrijfsvoering daalde in 2022 met 5% ten opzichte van 2021: van 95 naar 90 kiloton. Dit komt mede doordat we meer groene stroom inkochten en zelf produceerden op onze kunstwerken. Met het windmolenpark Maasvlakte II, dat zeven jaar eerder in gebruik wordt genomen dan gepland, voorzien we vanaf 2024 onder meer onze kantoren en  snelwegverlichting van groene stroom.

Het ministerie van IenW organiseerde de eerste interdepartementale Circulaire Beurs, waarin Rijksbreed opererende categoriemanagers van Meubilair, ICT, Schoonmaak, Catering en Afval lieten zien hoe ver zij zijn met het circulair aanbieden van hun diensten en producten en welke ambities en belemmeringen ze daarbij hebben. Het terugbrengen van het restafval blijft nog een uitdaging.

Uitvoering van projecten

Ook in de uitvoering zet IenW duurzame stappen. Voor de werkterreinen met de meeste klimaat- en grondstoffenimpact zijn 5 zogeheten ‘transitiepaden’ ingericht: wegverharding, kunstwerken, kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, weg- dijk- en spoormaterieel en spoor. Per transitiepad ontwikkelden we met belanghebbenden uit de markt, andere publieke opdrachtgevers en kennisinstellingen de meest realistische en impactvolle route naar klimaatneutrale en circulaire projecten in 2030.

Op onze bouwplaatsen werken we bijvoorbeeld steeds meer elektrisch, geven we onderdelen van viaducten een tweede leven en recyclen bestaand asfalt ter plekke tot nieuw asfalt.

Samenhang

De ontwikkelingen en opgaven voor onze leefomgeving zijn groot, terwijl de ruimte zelf schaars is. We zoeken continu naar manieren waarop we verschillende opgaven en functies samen kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan windmolens op een dijk, natuurbeheer in uiterwaarden of zonnepanelen in de berm. Een voorbeeld is de renovatie van het Krammersluiscomplex afgelopen jaar. Dit bouwwerk heeft meerdere functies: beschermen tegen hoogwater, scheiden zoet water van zout water en ze zijn een passage voor de scheepvaart en het wegverkeer.

Andere belangrijke opgaven voor IenW zijn het bevorderen van de energietransitie, het behoud en herstel van biodiversiteit en oplossingen bieden voor klimaatadaptatie. Op het gebied van biodiversiteit werkten we in 2022 onder meer aan een broedponton bij de sluizen van Terneuzen en het beperken van vogelslachtoffers door windturbines op zee. Voor klimaatadaptie was 2022 een jaar van kennisontwikkeling, met allerlei onderzoeken, zoals stresstesten waarbij de stabiliteit van de netwerken bij hitte, droogte, overstromingen en wateroverlast door regen in kaart wordt gebracht. We hebben in 2022 twee nieuwe stresstesten uitgevoerd. Een daarvan spitste zich toe op de gevolgen van extreem weer, zoals extreme buien, mist, windstoten en extreme vorst voor de scheepvaart. In een andere stresstest toetsten we de stabiliteit en operatie van kunstwerken bij extreme situaties als zeer lage en zeer hoge waterstanden.

Meer informatie:
Joris Drost, woordvoerder corporate affairs
0611106542 of joris.drost@minienw.nl

Afbeeldingen

IenW Duurzaamheidsverslag 2022

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen