Actieplan Leveringszekerheid drinkwater nodig om knelpunten op te lossen voor 2030

03-04-2023

Het vandaag verschenen RIVM-onderzoek naar de waterbeschikbaarheid voor de drinkwatervoorziening tot 2030 geeft inzicht in de vraag naar drinkwater nu en in de toekomst.

De studie onderschrijft de signalen van de drinkwaterbedrijven dat op korte termijn extra inzet van waterbronnen nodig is. Om te kunnen voldoen aan de vraag naar drinkwater zijn drinkwaterbedrijven samen met overheden op zoek naar mogelijkheden om de bestaande bronnen volledig in te zetten, en om te zoeken naar nieuwe bronnen voor drinkwater. 

Het RIVM beveelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de VNG, het IPO, de drinkwaterbedrijven en Vewin aan om gezamenlijk na te denken om de knelpunten in de waterbeschikbaarheid te verminderen. Om op korte termijn de extra winningscapaciteit te realiseren wordt een Actieplan Leveringszekerheid drinkwater opgesteld. Vewin en IPO doen dat samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de waterbeschikbaarheid voor de levering van drinkwater in de periode tussen nu en 2030 te waarborgen. Dat meldt minister Mark Harbers in een brief aan de Tweede Kamer.

Om op korte termijn de drinkwatervoorziening zeker te stellen, is de verwachting dat er ookmaatregelen worden genomen die niet bijdragen aan de ambitie om de robuustheid van het (grond)watersysteem te vergroten. Zoals eerder vermeld in de kamerbrief Water en Bodem sturend krijgt het drinkwaterbelang daar waar nodig en onder strikte voorwaarden prioriteit.

Er wordt de komende jaren ook ingezet op waterbesparing. Omdat nog onbekend is hoe snel deze ambitie in de praktijk leidt tot een reductie van de drinkwatervraag, wordt voor de berekening van de benodigde leveringscapaciteit uitgegaan van het huidige drinkwatergebruik. Verdere aanbevelingen van het RIVM zijn in lijn met activiteiten die al worden uitgevoerd via bijvoorbeeld de Waterbeschikbaarheidsdialoog onder het Deltaprogramma Zoet Water.

Minister Harbers: “We moeten voldoende drinkwater tot onze beschikking hebben, nu en in de toekomst. Nu kunnen drinkwaterbedrijven niet altijd aan de volledige drinkwatervraag voldoen, bijvoorbeeld bij piekmomenten tijdens droogte. Met het actieplan willen we deze knelpunten oplossen. Dat vraagt overigens wat van ons allemaal, bijvoorbeeld door zuinig om te gaan met ons drinkwater.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen