Meer mogelijkheden voor waterschappen om profijtbeginsel toe te passen

31-03-2023

De Nederlandse waterschappen krijgen betere mogelijkheden om het zogenoemde profijtbeginsel toe te passen (wie profijt heeft, betaalt) en om te investeren in klimaatadaptatie.

Zo kunnen zij een betere verdeling maken van de waterschapsheffingen waarbij er rekening wordt gehouden met de werkzaamheden van het waterschap. Dit kan leiden tot een andere verdeling tussen ingezetenen, eigenaren van gebouwd onroerend goed, eigenaren van ongebouwd terrein en eigenaren van natuurterreinen.

Waterschappen kunnen voortaan ook beter inspelen op ontwikkelingen in het eigen waterschap, zoals klimaatopwarming, de circulaire economie, de energietransitie en veranderingen in het eigen waterschap. Ook hoeven Rijkswaterstaat en waterschappen geen schadelijke stoffen meer te gebruiken bij het meten van de vervuiling in afvalwater.

Dit zijn de belangrijkste wijzingen in het wetsvoorstel waterschapsheffingen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met verzending van het wetsvoorstel naar de Raad van State.

Nieuwe methode watersysteemheffing

Er wordt een nieuwe kostentoedelingsmethode bij de watersysteemheffing voorgesteld zodat het profijtbeginsel beter kan worden toegepast. De nieuwe methode is gebaseerd op gebiedskenmerken. De belangrijkste kenmerken hierbij zijn het aantal hectares natuur en ongebouwde gronden. Voorbeelden van kenmerken die de waterschappen ook kunnen laten meewegen zijn de hoeveelheid recreatieterreinen, de mate van agrarisch natuurbeheer en de hoeveelheid primaire keringen.

Zuiveringsheffing

Dit voorstel regelt ook dat Rijkswaterstaat en waterschappen geen schadelijke stoffen meer hoeven te gebruiken bij het meten van de vervuiling in afvalwater. Met dit voorstel wordt een nieuwe methode voorgesteld om de vervuilingswaarde van het afvalwater te bepalen. De huidige methode maakt namelijk gebruik van vervuilende stoffen (zoals kwik).

Bijdrage aan transities

Waterschappen krijgen meer mogelijkheden om belastingopbrengsten te investeren in klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie. In de huidige Waterschapswet is niet altijd duidelijk in hoeverre waterschappen hierin mogen investeren. Het gaat dan bijvoorbeeld maatregelen om hemelwaterafvoer te beperken en duurzame energie om klimaatneutraal te worden. Dit wetsvoorstel maakt duidelijk dat dit mag.
 
Het huidige stelsel van waterschapsheffingen is in 2009 in werking getreden. Na de invoering kwam de wens om op onderdelen aanpassingen te doen. Deze aanpassingen staan nu in de nieuwe wet. Zodra het ontwerp aan de Raad van State is voorgelegd, worden de stukken ook openbaar gemaakt via de wetgevingskalender.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen