Minister Harbers: met extra impuls voldoen aan eisen schoon en gezond water in Kaderrichtlijn Water

27-03-2023

Het Rijk en de regio’s zetten extra vaart om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Er wordt een KRW Impuls opgezet om met een stevige, aanvullende inzet op het uitvoeren van verbeteracties te voldoen aan de eisen van de KRW en daarmee maximale inspanning te leveren voor de Europese wettelijke verplichtingen in 2027. De verwachting is dat Nederland daarmee in 2027 kan voldoen aan de KRW. Dat maakte minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers bekend tijdens het notaoverleg in de Tweede Kamer over de kabinetsbrief Water en Bodem sturend.

Minister Harbers: “De kwaliteit van ons water moet van goede kwaliteit zijn, dat is van het allergrootste belang. Veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte. Nederland is een waterland, zo staan we ook internationaal bekend. De natuur leeft van water, onze economie draait erop. De komende jaren zijn cruciaal voor de Kaderrichtlijn Water, zodat we werken aan een gezond, veilig en toekomstbestendig Nederland. Daarom is het belangrijk dat we nu deze extra stappen zetten.”

De extra inzet via de KRW Impuls bestaat in hoofdlijnen uit ruimtelijke maatregelen en maatregelen voor stoffen. Ruimtelijk gaat het bijvoorbeeld om het opnemen van waterkwaliteitsmaatregelen in de integrale provinciale gebiedsprogramma’s NPLG voor de transitie van het landelijk gebied. Het gaat dan om de samenhang tussen water, natuur, klimaat en landbouw, onder andere bij de aanpak van de beekdalen in Oost- en Zuid-Nederland.

Voor stoffen gaat het met name om de belasting vanuit de industrie, de rioolwaterzuivering en de landbouw. Daarbij moeten we naar de hele keten kijken: van de productie tot de zuivering en de vergunningverlening en handhaving. Waar zitten probleemstoffen met mogelijkheden om die op kortere termijn verder aan te pakken? De focus van de KRW Impuls zit vooral op het zorgen dat we tijdig doen en uitvoeren wat we hebben afgesproken. Betrokken partijen hebben vaak elkaar nodig om gezamenlijk de lastige hobbels te nemen.

Hoe nu verder?

De komende maanden wordt de impuls verder uitgewerkt tot een concreet actieprogramma. In april worden de mogelijke voorstellen besproken met de voorzitters van de Regionale Bestuurlijke Overleggen KRW en in juli bespreekt de minister de aanpak met de betrokken bestuurders in het Bestuurlijk Overleg Water.

Over de Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is. Het doel is het realiseren en behouden van chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater. De EU-lidstaten moeten hier uiterlijk in 2027 aan voldoen. Voor Nederland is het van belang dat andere EU-landen ook voldoen aan de KRW, omdat veel rivieren en beken vanuit het buitenland Nederland binnenkomen. Nederland bereidt zich intussen goed voor op de verantwoording en dossiervorming, met buurlanden en in overleg met de Europese Commissie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen