Nieuwe afspraken voor gezonde en schone bodem

21-12-2022

Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van bodem.

Zo gaat de komende jaren op tal van plekken de schop in de grond om de bodem schoon te maken waar dat nodig is. Het Rijk stelt tot en met 2030 jaarlijks € 69,5 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van decentrale overheden bij onder andere de aanpak van locaties waar de bodem vervuild is, vergunningverlening, toezicht en handhaving en voor de ontwikkeling en het delen van kennis. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag aan de Tweede Kamer. Een schone bodem is van groot belang voor de gezondheid van mens en milieu, voor woningbouw en voor schoon drinkwater.

Vuile grond opruimen

Sinds de industriële revolutie is op veel plekken grond vervuild geraakt, bijvoorbeeld met lood of andere zware metalen. Sinds de jaren ’80 is begonnen met een grote schoonmaak, maar die is nog niet af. En ook recent is er nog vervuiling bijgekomen, bijvoorbeeld met PFAS. Bij de aanpak van bodemverontreiniging is het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. In sommige gevallen moet de overheid de rekening voor de aanpak echter betalen, bijvoorbeeld als er sprake is van een ernstige verontreiniging en de vervuiling dateert uit een ver verleden of als de veroorzaker van de vervuiling of eigenaar van een vervuild terrein niet aansprakelijk kan worden gesteld. De aanpak van vervuilde locaties wordt uitgevoerd door de gemeenten en provincies.

Gemeentes en provincies ondersteunen bij hun taken

De uitvoering van het bodembeleid is in Nederland gedecentraliseerd. Gemeentes en provincies zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen, toezicht en handhaving voor bodemzaken. Denk aan diepteboringen voor energiesystemen, of het afgraven en verplaatsen van grote hoeveelheden grond voor een bouwproject. Om ervoor te zorgen dat provincies en gemeenten de bodemtaken goed kunnen blijven uitvoeren, betaalt het Rijk jaarlijks € 10 miljoen. Met de invoering van de Omgevingswet verschuiven taken tussen de provincies en gemeentes. Daarom is er in 2023, 2024 en 2025 jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar voor een kwaliteitsimpuls voor de uitvoering en monitoring van de uitvoering van bodemtaken.

Water en bodem sturend

De afspraken tussen overheden zijn een stap vooruit op weg naar een schone en gezonde bodem. Omdat de bodem en ondergrond van groot belang zijn voor veel maatschappelijke opgaven, zoals een gezonde fysieke leefomgeving, klimaatverandering, energievoorziening, woningbouw, landbouw en drinkwater willen overheden samen dat water en bodem de belangrijke sturende principes worden bij de inrichting van ons land. Het is heel belangrijk dat waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk goed met elkaar samenwerken. Deze afspraken dragen daaraan bij.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen