Aanpak files A1-A30 bij Barneveld stap dichterbij

24-02-2021

Met het vaststellen van een zogenaamd voorkeursalternatief heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een belangrijke stap gezet voor het oplossen van de files en het verkeersveiliger maken van de aansluiting A1-A30 bij Barneveld. De A1-A30 staat hoog in de file top 10.

Tijdens een online overleg ondertekende de minister de bestuursovereenkomst samen met gedeputeerde Christianne van de Wal van de provincie Gelderland, wethouder Engbert Stroobosscher namens Regio FoodValley en wethouder Hans van Daalen van de gemeente Barneveld.

De afgelopen periode zijn achttien verschillende varianten goed bestudeerd. De betrokken partijen - het ministerie, de provincie Gelderland, de gemeente Barneveld en de Regio FoodValley - hebben een keuze gemaakt voor een variant die de problemen oplost, weinig ruimte in beslag neemt en de minste effecten heeft op het milieu. Die variant gaat uit van een extra rijstrook op de A1 tussen Barneveld en Voorthuizen. De aansluiting van de A1 met de A30 wordt deels vernieuwd. De aansluiting van de N301/Zelderseweg op de A1-A30 blijft gedeeltelijk bestaan. De richting Amersfoort-N301 en de richting N301-Apeldoorn komen te vervallen.

Minister Van Nieuwenhuizen: “De A1 is een belangrijke verbinding tussen het oosten en het westen van ons land. Lange files zorgen voor veel oponthoud, ongezonde lucht en ongelukken. We zijn het erover eens dat dat aangepakt moet worden, en dit besluit is een stap dichter bij een beter bereikbare regio”.

Start planuitwerking
De kosten van het project zijn geraamd op € 83,5 miljoen. Hiervan draagt het Rijk € 72 miljoen bij, de provincie Gelderland € 10,5 miljoen en de Regio Foodvalley € 1 miljoen. De bijdrage van € 10,5 miljoen van de provincie Gelderland is deels nog onder voorbehoud van besluitvorming van Provinciale Staten van Gelderland. De Staten hebben al eerder ingestemd met € 7,5 miljoen maar moeten nog besluiten over het aanvullende beschikbaar stellen van € 3 miljoen.

Gedeputeerde Christianne van de Wal: “Mooi dat we deze stap zetten. Want het gaat om de bereikbaarheid van de voor Gelderland economisch belangrijke regio Foodvalley. De keuze voor de ‘sober-plus’ variant pakt niet alleen de files aan maar maakt de aansluiting veiliger en dat met oog voor de gevolgen voor ons onderliggende wegennet. En dat is goed nieuws”.

Wethouder Hans van Daalen: “Als gemeente Barneveld zijn we erg blij met de ondertekening en de keuze van de minister om werk te maken van dit verkeersknooppunt. Hiermee krijgen we een toekomstbestendige A1/A30. Deze verkeersaansluiting is voor de gemeente Barneveld en Regio FoodValley een van de belangrijkste voor een goede bereikbaarheid van onze regio".

Portefeuillehouder Mobiliteit en wethouder van Veenendaal, Engbert Stroobosscher namens Regio FoodValley: “Met het kiezen voor deze variant zorgen we voor een betere doorstroming en veiligheid van het verkeer op de A1 en A30. Dat vinden wij voor de Foodvalley erg belangrijk, omdat onze regio goed bereikbaar moet zijn. Ten opzichte van de huidige situatie zal de mobiliteit sterk verbeteren. Ook zal deze variant de brede welvaart van onze regio ten goede komen, iets waar we heel blij mee zijn”.   

Vervolg
In de volgende fase, de planuitwerking, worden de plannen in detail uitgewerkt. Dan vindt vervolgonderzoek plaats naar o.a. de effecten van stikstofdepositie. Hierbij wordt rekening gehouden met de op dat moment geldende regels voor het onderzoek naar stikstof. Ook worden er nog (milieu)onderzoeken gedaan. Dit resulteert in een (ontwerp)tracébesluit dat ter inzage wordt gelegd. Dit zal waarschijnlijk in 2024 gereed zijn. Omdat de A1-A30 aansluit op de plannen van de A28/A1 knooppunt Hoevelaken, is de realisatie afhankelijk van een onherroepelijk Tracébesluit A28/A1 knooppunt Hoevelaken.
Met het vaststellen van dit voorkeursalternatief neemt de minister geen onomkeerbare beslissing.

 

Meer info op: www.mirtverkenninga1-a30.nl

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen