Kabinet stelt koers voor ontwikkeling luchtvaart in Nederland definitief vast

20-11-2020

Het kabinet heeft de nieuwe koers vastgelegd voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland.

Het kabinet wil dat de luchtvaart klaar is voor de toekomst. Na het herstel van de huidige crisis is er perspectief op groei, mits de luchtvaart er aantoonbaar in slaagt om stiller en schoner te worden. 

 

In de Luchtvaartnota 2020-2050, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft ingestemd, zijn de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen de luchtvaart in Nederland zich de komende decennia kan ontwikkelen. Het kabinet wil een veilige luchtvaart, gericht op een sterk netwerk met rechtstreekse verbindingen naar de rest van de wereld. Een luchtvaart die minder hinder oplevert voor de mensen in de omgeving van luchthavens en die schoner is. Groei is als de sector zich heeft hersteld van de huidige crisis geen vanzelfsprekendheid meer, maar zal moeten worden verdiend op basis van concrete maatregelen die genomen zijn voor hinderbeperking en verduurzaming.

 

Minister Van Nieuwenhuizen: “De luchtvaart maakt vanwege de COVID-pandemie een inktzwarte periode door. We doen er in deze tijd alles aan om ook deze sector te ondersteunen en zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. We gaan ervan uit dat de luchtvaart weer zal opveren en dat we - zodra het weer kan - graag weer het vliegtuig pakken voor werk, familiebezoek en vakantie. Met de Luchtvaarnota hebben we nu een basis voor de verdere toekomst. We bieden de luchtvaarsector, de omwonenden en de mensen die vliegen perspectief als de situatie weer normaal wordt. We brengen de verschillende belangen in balans, kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.”

 

Nederland is een succesvol handelsland met een groot en sterk mondiaal netwerk. Daar plukt iedereen in Nederland de vruchten van. Die positie danken we mede aan onze bereikbaarheid door de lucht. De nationale luchthaven Schiphol is als spin in het internationale netwerk van verbindingen via de lucht belangrijk voor het vestigingsklimaat en de vele mensen die er in Nederland hun brood aan verdienen. De luchtvaart speelt ook een grote rol in de levering en bevoorrading van belangrijke goederen. Het kabinet wil die sterke positie behouden en sturen op het netwerk dat economisch belangrijk is voor Nederland.

Voorop staat voor het kabinet dat vliegen ook in de toekomst een hele veilige manier om te reizen moet blijven. In de Luchtvaarnota is vastgelegd dat de overheid bij grote veranderingen in de luchtvaart van tevoren een onafhankelijke integrale veiligheidsanalyse in de lucht en op de grond laat uitvoeren. 

Hoeveel groei er, na het herstel van de COVID-pandemie, mogelijk is, is afhankelijk van de stappen die er worden gezet om de hinder te verminderen en de sector te verduurzamen. De aanpak van het kabinet richt zich onder meer op het terugbrengen van het maximaal aantal nachtvluchten op Schiphol met 20 procent, van 32.000, zoals de situatie net voor corona was, naar 25.000.  

 

Het kabinet is met de sectorpartijen aan de slag om het Akkoord Duurzame Luchtvaart uit te voeren. Binnen tien jaar moeten de grondoperaties op de luchthavens volledig klimaatneutraal zijn en de CO2-uitstoot op het niveau van 2005 zitten. In 2050 moet de uitstoot zijn gehalveerd en in 2070 op nul staan. Om deze afspraken te borgen komt er voor de luchthavens een CO2-plafond. Het kabinet wil de (internationale) regels aanpassen zodat er meer mogelijkheden zijn om stillere en schonere vliegtuigen voorrang te geven en jaagt ook internationaal het gebruik van duurzame brandstoffen voor vliegtuigen, zoals biokerosine en synthetische kerosine aan. In 2030 moet verplicht 14 procent duurzame kerosine worden bijgemengd. Ook wil het kabinet de internationale trein aantrekkelijker maken als alternatief voor kortere vluchten. Schiphol, KLM, NS en Prorail richten zich daarbij op de bestemmingen Brussel, Parijs, Londen, Frankfurt, Düsseldorf en Berlijn.

 

Voor de totstandkoming van de definitieve Luchtvaartnota 2020-2050 is een zorgvuldig proces doorlopen waarbij maatschappelijke organisaties, omwonenden, sectorpartijen en het parlement zijn betrokken. Zo heeft de Ontwerp-Luchtvaartnota een zienswijzeprocedure doorlopen waarbij in totaal 434 zienswijzen zijn ingediend. Ook de beoordelingen van een aantal adviesorganen, waaronder de commissie voor de m.e.r., zijn verwerkt in de definitieve nota. Aan de luchtvaarnota 2020-2050 is een uitvoeringsagenda gekoppeld waarin staat welke acties de overheid in samenwerking met andere partijen de komende jaren onderneemt om invulling te geven aan de koers uit de Luchtvaartnota.

 

Meer informatie:
Marianne Wuite, woordvoerder
06 20013687 | Marianne.wuite@minienw.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen