Minister Harbers bij start wegproject A2 Vonderen Kerensheide (Limburg)

06-10-2023

Een goede bereikbaarheid en doorstroming op de A2 is het fundament voor een economisch gezonde regio en Nederland. En net als bij de bodem van een Limburgse vlaai, moet dat fundament tiptop in orde zijn.

Beste mensen,

Allereerst, fijn om hier in Limburg te zijn op deze locatie binnen de historische muren van dit kasteel en restaurant.

Slechts 4,8 kilometer breed.
Dat is de smalle strook Nederland waar we nu zijn, ingeklemd tussen onze Belgische en Duitse buren.
Het smalste stukje Nederland.
En in deze smalle strook loopt de belangrijkste verkeersader die Limburg met de rest van ons land en het buitenland verbindt: de A2.
Of zoals een van mijn voorgangers ooit zei: de voordeur van Nederland.


Smal betekent niet dat hier weinig gebeurt.
Integendeel, zou ik willen zeggen.
Dit deel van Limburg bruist van de economische activiteiten.
Met veel bedrijven en de A2 als drukke verkeersader en belangrijke verbindingsweg voor Europese markten met meer dan 100.000 auto’s en vrachtwagens per dag!
Bovendien is deze weg óók voor woon-werkverkeer en recreatie van groot belang.

Een goede bereikbaarheid en doorstroming op de A2 is dan ook het fundament voor een economisch gezonde regio en Nederland.
En net als bij de bodem van een Limburgse vlaai, moet dat fundament tiptop in orde zijn.

Dáárom gaan we de A2 hier over een lengte van 18 kilometer verbreden met een extra rijstrook. Kortom, we gaan verbreden op dit smalste stukje Nederland
We gaan van 2x2 rijstroken met een spitsstrook nu, naar 2x3 volwaardige rijrijstroken met een vluchtstrook straks.

Met als doel een robuuste A2, een betrouwbare A2, met minder files, meer betrouwbare reistijden, minder sluipverkeer, meer verkeersveiligheid en meer economische kansen voor Limburg.

Maar het verbreden van een snelweg is uiteraard méér dan alleen asfalt uitrollen.
Zo zullen veelal verouderde viaducten en tunnels op dit traject vervangen en verbreed worden, en ook nieuwe eco-passages gemaakt worden.


Zo’n omvangrijk project als dit betekent helaas ook onvermijdelijke hinder, voor bewoners, bedrijven en weggebruikers.
Maar ik heb er alle vertrouwen in dat Rijkswaterstaat en Boskalis dit tot een minimum gaan beperken.

Dat begint uiteraard met goede communicatie.

Daarom is de omgeving ook nauw betrokken bij het eerdere besluit voor de aanleg, en zullen bewoners en bedrijven betrokken blijven bij de verdere uitvoering.
Dat gebeurt onder andere via het zogeheten Buurtenplatform. Vertegenwoordigers van aangrenzende buurschappen zitten daarbij direct aan tafel met Rijkswaterstaat en andere betrokken overheden.

Daar bespreken we natuurlijk ook onderwerpen als luchtkwaliteit en geluidshinder.
Zaken die vanaf het begin bij dit project zijn meegenomen.
En deze zullen ook tussentijds en na afronding project nauwlettend in de gaten worden gehouden.


Daarnaast zijn de kwaliteit van de leefomgeving met de aanleg van groen, een zogeheten Parkway, en bescherming tegen hoogwater onlosmakelijk verbonden met het project.
Aandacht voor hoogwaterbescherming is geen overbodige luxe in dit kwetsbare gebied voor overstromingen.

Beste mensen,

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe we werken aan een toekomstbestendige en robuuste infrastructuur.
Voor een groeiend Nederland met steeds meer inwoners die zich allemaal willen verplaatsen, met 900.000 extra woningen die allemaal bereikbaar moeten zijn.

Tegelijkertijd werken we zoals u weet aan de grootste onderhoudsbeurt van de infrastructuur ooit!
Onze bruggen, viaducten en sluizen moeten hoognodig aangepakt worden om verdere storingen en defecten te voorkomen.

Naast onderhoud is het essentieel dat we onze infrastructuur uitbreiden, zoals hier.
Want een goede bereikbaarheid is geen luxe.
Dat zegt iets over de staat en kracht van ons mooie land.
Ik weet niet hoe het u vergaat als u terug uit het buitenland komt.
Maar ik ben altijd trots over onze puike infrastructuur.
In alle lijstjes staat ons land in de top.
Maar dat is geen vanzelfsprekendheid.
Dat moeten we zo houden en dat betekent elke dag weer hard werken, aan nieuwe infra en aan onderhoud.
Voor een mooi en gezond land waarin iedereen in vrijheid kan blijven reizen.

Waar je ook woont of werkt!

En daarbij is en blijft de auto een belangrijke plaats innemen.
De auto biedt vrijheid, flexibiliteit, snelheid en comfort.
Voor iedereen op elke plek.

Natuurlijk, we zien de komende jaren forse maatschappelijke opgaven op ons afkomen op het gebied van mobiliteit, woningbouw, economie, milieu en klimaat.
Het is daarom goed om te zien dat de auto nu al schoner, slimmer en veiliger wordt.

En natuurlijk, Nederland is een drukbevolkt land, files zijn vaak niet te vermijden.

Maar behalve met een goede infrastructuur, kunnen we door het spreiden van reistijden, het mijden van de spits en geregeld thuiswerken als dat kan, de drukte op de weg beter in de hand houden.

Daarnaast worden onze wegen ook steeds ‘slimmer’ met digitale technologie die we inzetten om files te verminderen en het wegverkeer veiliger te maken.

We moeten kortom alles in het werk stellen dat de auto zijn essentiële rol voor een goed bereikbaar en mobiel land kan blijven invullen.
Dat betekent bereikbaarheid in alle delen van Nederland, schonere, slimmere en veiligere automobiliteit en een betrouwbaar, veilig en toekomstbestendig hoofdwegennet.

Tot slot. We gaan deze economisch belangrijke ‘voordeur’ van ons land verbreden. Ik wens alle betrokken partijen heel veel succes bij de uitvoering van dit project.

Dank u wel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen